Categoriearchief: Overige publicaties

2017: beloning van goede werken

‘Beloning van goede werken?’

In: M. van Campen, J. Hoek en M.J. Paul (red.), Met het oog op het einde. Over de christelijke toekomstverwachting.

Ankerlezingen: www.ankerlezingen.nl

Uitg. Groen te Heerenveen, 2017, pp. 103-128.

Zie: Paul – Ankerlezing – Beloning – 2017

1989: Cultuurmandaat en vreemdelingschap

Cultuurmandaat en vreemdelingschap

Rede uitgesproken ter gelegenheid van de opening van het dertiende Academische jaar van de Evangelische Hogeschool op 5 september 1989 te Amersfoort.

Bespreking van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en J. Ellul.

Pdf: Paul – Cultuurmandaat en vreemdelingschap – 1989

1980: Everhard van Someren

‘Everhard van Someren en de Vijfde Monarchie’
Documentatieblad Nadere Reformatie 4 (1980), no. 2, p. 54-63.

De tekst is te raadplegen en te downloaden via http://www.ssnr.nl/publication/meta/index/rcn/B99027672

Toelichting: Van Someren hield op 28 jan. 1674 ion de Laurenskerk te Rotterdam een preek over Dan. 2:44-45. Hij toont zich een volgeling van professor Alhardt de Raedt en verkondigt radicale chiliastische ideeën. In de confrontatie met ds. Franciscus Ridderus en anderen komen de verschillende verwachtingen van de toekomst naar voren.
Het vijfde rijk betreft de steen die het beeld (vier rijken) verbrijzelt.

 

2016: Heerlijkheid in de hemel verschilt

‘Heerlijkheid in de hemel verschilt’. Bijdrage op de Opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad, 22 november 2016.
http://www.rd.nl/opinie/heerlijkheid-in-de-hemel-tussen-gods-kinderen-verschilt-1.1353923

Bijgevoegd de samenvatting die uitgedeeld is tijdens de Ankerlezingen in Voorthuizen (17 nov.) en Gouda (21 nov.). Vgl. www.ankerlezingen.nl

Pdf: Ankerlezing – Beloning – Samenv

1997: De identiteit van het Van Weel-Bethesdaziekenhuis te Dirksland

Als ziekenhuispredikant was ik betrokken bij de totstandkoming van een document dat de identiteit van het Van Weel-Bethesdaziekenhuis te Dirksland onder woorden bracht. De titel daarvan is ‘Een eigen gezicht’

Drie gebieden komen ter sprake:
I   Het medisch-ethische beleid
II  Het zorgbeleid
III Het sociale beleid

Ziekenhuis VWB – Identiteit – 1997

2015 – Prediking in het Oude Testament

‘Prediking in het Oude Testament’ in J. Hoek (red.), De preek werkt. Bezinning op christelijke verkondiging, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015, pagina’s 13-43 en 273-275 (eindnoten).

Wat kunnen wij leren van de prediking in het Oude Testament?

Onderwerpen die aan de orde komen:
– Gods spreken met mensen
– De aanstelling van de profeten
– De taken van de profeten
– De onderwijstaak van de priesters en levieten
– Deuteronomium als preek
– Ware en valse profetie
– Symbolische handelingen
– Wonderen
– Heils- en onheilsprofetieën
– Messiasverwachting
– Het gezag van de boodschap
– De relatie met het Nieuwe Testament
Gespreksvragen

2002 : Geestelijke strijd

M.J. Paul (red.), Geestelijke strijd: Demonie en bevrijding in christelijk perspectief.
Zoetermeer: Boekencentrum, 2002. Vierde druk, 2007.

Geestelijke strijd – cover

Met medewerking van: Chr. Fahner, R.J.A. Doornenbal, J. Hoek, W.Chr.F. de Vries, en
P.A. Siebesma.

De hoofdstukken:

  1. Demonen en ons wereldbeeld
  2. Demonische machten in het Oude Testament
  3. De strijd der geesten in het Nieuwe Testament
  4. Duivel en demonen in de Vroege Kerk, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd
  5. Duivel en demonen vanaf de Reformatie tot heden
  6. Duivel en demonen in de dogmatiek
  7. Bezetenheid en psychiatrie
  8. Demonie en pastoraat
  9. De praktijk in de gemeente

Tekst in pdf: Paul Dr. M.J. – Geestelijke strijd demonie en bevrijding – 2002

2008 – Gezag in beweging

9085250269Pieter Boersema, Jan Hoek, Mart-Jan Paul, Maria Verhoeff (red.), Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008.

1) Met Simeon Folkertsma, ‘Bij de gratie Gods. De gezagsdragers in Deuteronomium 16:18-18:22’, in Gezag in beweging, 79-94.

2) ‘Van richters naar koningen: leiderschap in de boeken Samuel’, in Gezag in beweging, 127-143.

Dit artikel gaat in op specifieke instructies voor leidinggevenden in Israël, zoals die beschreven staan in Deuteronomium 16:18-18:22. Daar worden verschillende gezaghebbende functies gepresenteerd en nader bepaald. Het betreft rechters, griffiers, priesters, koningen en profeten. Deze personen gaven in diverse opzichten en op onderscheiden wijze leiding aan Israël en deden dit direct of indirect namens God: bij de gratie Gods. Omdat zij gezag hadden en dat ontleenden aan een hoger gezag kunnen wij ze ook ambtsdragers noemen.
In dit artikel onderzoeken we deze bepalingen tegen de achtergrond van het oude Nabije Oosten en tegen de achtergrond van de eerdere bijbelboeken. Daarmee proberen we het eigene van de genoemde functies of ambten helder te krijgen en tevens de flexibiliteit ervan in veranderende situaties. Daarna zoeken we naar de functie van deze bepalingen in de theologie van Deuteronomium. Ten slotte worden deze leiders met elkaar vergeleken en volgt er een hermeneutische poging de gevonden resultaten vruchtbaar te maken voor de huidige bezinning op ambt en gezag.

In de tijdsperiode van de boeken Samuel ervaart het volk Israël grote veranderingen in vormen van leiderschap: van de hogepriester en richter Eli tot het koningschap van David. De stammen krijgen een centraal gezag, doordat de periode van richters overgaat in die van het koningschap.
Dit artikel geeft eerst een inventarisatie van het optreden van leiders in de boeken Samuel. Daarbij gaat de aandacht uit naar typerende zaken in hun aanstelling, hun gezag en hun optreden, en ook naar de onderlinge relaties van de leiders. Daarna volgt een thematische behandeling van de resultaten, waarbij ook lijnen naar onze situatie worden getrokken.

1997 : Vergeving en genezing

Ziekenzalving in de christelijke gemeente
vergevingengenezing
Sinds de verschijning van de eerste druk van Vergeving en genezing in 1997 is de belangstelling voor het onderwerp ‘ziekenzalving’ binnen de kerken sterk toegenomen. Veel gemeenten bezinnen zich op dit onderwerp en brengen het in praktijk. Aan het eind van dit boek is daarom bij de vierde druk (2004) een nieuw hoofdstuk opgenomen met een bespreking van de recente ontwikkelingen. Hierin wordt onder ander aandacht geschonken aan het boek Geneest de zieken van Willem Ouweneel en aan de genezingsdiensten van Jan Zijlstra. Ook gaat de auteur dieper in op liturgie rond zalving.

Paul – Vergeving en genezing – 2004 Word

Op verzoek kan een pdf met de volledige opmaak van dit boek toegestuurd worden. Dit kan via het contactformulier gevraagd worden.