Publicaties Oude Testament

Publicaties op het gebied van het Oude Testament

Koorevaar Hendrik J. & Mart-Jan Paul (red.). Theologie van het Oude Testament: de blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel. Zoetermeer: Boekencentrum, januari 2013. Tweede druk mei 2013.

‘Zephaniah, Prophet of the Day of YHWH’ in H.G.L. Peels & S.D. Snyman (ed.), The Lion Has Roared: Theological Themes in the Prophetic Literature of the Old Testament. Eugene: Pickwick (Wipf and Stock) 2012, 87-95.

‘The Translation of Hebel in Ecclesiastes’, in S. Riecker & J. Steinberg (Hrsg.), Das Heilige Herz der Tora.Festschrift für Hendrik Koorevaar zu seinem 65. Geburtstag. Aachen: Shaker Verlag, 2011, 285-301.

‘Sleutels tot het verstaan van Genesis 1-3’, Theologia Reformata 53 (2010) 301-317.

‘Behemoth and leviathan in the book of Job’, Journal of Creation 24 (2010) 94-100.

Twee preekschetsen (Num. 23 en Deut. 18) in J. van der Graaf e.a. (red.), Het Woord der prediking: handreiking voor predikanten, deel 6 (Kampen: Kok, 2009) 20-36.

Pieter Boersema, Jan Hoek, Mart-Jan Paul, Maria Verhoeff (red.), Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008.
– Met Simeon Folkertsma, ‘Bij de gratie Gods. De gezagsdragers in Deuteronomium 16:18-18:22’, in Gezag in beweging, 79-94.
– ‘Van richters naar koningen: leiderschap in de boeken Samuël’, in Gezag in beweging, 127-143.

‘The Identity of the Angel of the LORD’, Hiphil 4 (2007) http://www.see-j.net/index.php/hiphil/issue/view/5.

‘Israëls omgang met vreemdelingen: van ban tot barmhartigheid’, Theologia Reformata 50 (2007) 361-379.

‘De blijvende relevantie van de oudtestamentische wetgeving’, Theologia Reformata 49 (2006) 38-60.

‘Der archimedische Punkt der Pentateuchkritik – zur josianischen Datierung des Deuteronomiums’, Jahrbuch für evangelikale Theologie 20 (2006) 115-137.

‘Gereformeerde vertaalprincipes en de boeken van Mozes’, in J. van Dorp en T. Drieënhuizen (red.), Heilige tekst in onze taal. Bijbelvertalen voor gereformeerd Nederland (Heerenveen: NBG, 2006) 27-44.

‘Enige bijbels-theologische aandachtspunten bij de Handreiking’ in M. van Campen en G.C. den Hertog (red.), Israël, volk, land en staat: terugblik en perspectief (Zoetermeer: Boekencentrum, 2005) 124-144.

‘Werkingen van de Geest in het Oude Testament’ in R.J.D. Doornenbal en P.A. Siebesma (red.), Gaven voor de gemeente. Over het werk en de gaven van de Heilige Geest (Zoetermeer: Boekencentrum, 2005) 11-32.

Negen woordstudies in A. Noordegraaf e.a., Woordenboek voor bijbellezers. Zoetermeer, Boekencentrum, 2005.

‘De problematiek van het vertalen van Gods Woord’ in M.J. Paul e.a., Vertaling en vertolking van de Bijbel (Gouda: De Driestar, 2003) 9-22.

‘Het Sinaïtisch verbond’ en ‘Het verbond in de prediking van de profeten’ in H. Hagoort (red.), Het verbond van God met mensen (Heerenveen: Groen, 1999) 24-39.

‘Loofhuttenfeest of “der christenen sabbath”: hermeneutische en homiletische overwegingen bij Zacharia 14’, Theologia Refor­mata 40 (1997) 277-293.

Zes artikelen in W.A. VanGemeren (Gen.ed.), New Internati­onal Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOT­TE). 5 volumes, Grand Rapids: Zondervan, 1997.

Twee preekschetsen (Jes. 53 en Joël 2) in J. van der Graaf e.a. (red.), Het Woord der prediking: handreiking voor predikanten, deel 2 (Kampen: Kok, 1996) 76-80 en 86-91.

‘Genesis 4:17-24: a case-study in eisegesis’, Tyndale Bulle­tin 47 (1996) 143-162.

A.G. Knevel en M.J. Paul (red.), Verkenningen in de oudtestamentische messiasverwachting. Bijbel en exegese, deel 6. Kampen: Kok, 1995.

Book review J.W. Rogerson, W.M.L. de Wette, Founder of Modern Biblical Criticism. In Bibliotheca Orientalis 52 (1995) 104-105.

M.J. Paul, L.W.G. Blokhuis en  P.A. Siebesma, Land voor vrede? Een studie over Israëls landsgrenzen. Kampen: Kok, 1993. 

‘Vroomheid in het Oude Testament’ in W. van ’t Spijker e.a. (red.), Spiritualiteit (Kampen: Kok, 1993) 17-43.

A.G. Knevel, M.J. Paul en P.H.R. van Houwelingen (red.), Verkenningen in de katholieke brieven en Hebreeën. Bijbel en exegese, deel 7. Kampen: Kok, 1993.

Twee preekschetsen (Ezech. 37 en Zach. 12) in J. van der Graaf e.a. (red.), Het Woord der prediking: handreiking voor predikanten, deel 1 (Kampen: Kok, 1993) 75-86.

‘Melkisédek, király és pap’, Quo Vadis – Koloszvári pro­testáns teológusok lapja 1 (1993) 12-18. (Hongaars)

‘Terug naar de toekomst: de uitleg van de oudtestamentische profetieën over Israël’, Theologia Reformata 35 (1992) 278-298.

A.G. Knevel en M.J. Paul (red.), Verkenningen in Jesaja. Bijbel en exegese, deel 6. Kampen: Kok, 1991.

A.G. Knevel, M.J. Paul en P.H.R. van Houwelingen (red.), Verkenningen in de evange­liën. Bijbel en exegese, deel 5. Kampen: Kok, 1990.

‘King Josiah’s Renewal of the Covenant (2 Kings 22-23)’ in C. Brekelmans & J. Lust (eds.), Pentateuchal and Deuteronomistic Studies (Leuven: Peeters, 1990) 269-276.

‘Hoedemaker en de uitleg van de Bijbel’ in G. Abma & J. de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht (Baarn, 1989) 116-134.

‘Cultuurmandaat en vreemdelingschap’, in C. Roos e.a., Cultuurmandaat en vreemdelingschap (Amersfoort: Evangelische Hogeschool, 1989) 15-37.

M.J. Paul en N.C. van Velzen, De Amsterdamse School. Amers­foort: Evangelische Hogeschool, 1989.

A.G. Knevel, M.J. Paul en J. Broekhuis (red.), Verkenningen in Spreuken en Prediker. Bijbel en Exegese, deel 4. Kampen: Kok, 1989.

Het Archimedisch punt van de Pentateuchkritiek: Een histo­risch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deutero­nomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon 22-23). ‘s-Gravenhage: Boekencentrum, 1988. Diss. RU Leiden.

‘The Order of Melchizedek (Ps 110:4 and Heb 7:3)’, Westmin­ster Theological Journal 49 (1987) 195-211.

A.G. Knevel, M.J. Paul en J. Broekhuis (red.), Het gezag van de Bijbel. Verkenningen in de Hermeneutiek. Bijbel en Exegese, deel 3. Kampen: Kok, 1987.

A.G. Knevel, M.J. Paul en J. Broekhuis (red.), Verkenningen in Exodus. Bijbel en Exegese, deel 2. Kampen: Kok, 1986.

A.G. Knevel, M.J. Paul en J. Broekhuis (red.), Verkenningen in Genesis. Bijbel en Exegese, deel 2. Kampen: Kok, 1986, tweede druk 1988.

‘Hilkiah and the Law (2 Kings 22) in the 17th and 18th Centuries: Some Influences on W.M.L. de Wette’ in N. Lohfink (Ed.), Das Deuteronomium (Leuven: Peeters, 1985) 9-12.